Vannverdier og fiskehelse

Visste du at akvariefiskenes helse henger nær sammen med kvaliteten på vannet i akvariet? Kunnskap om dette kan redde fiskenes liv og gi en mye triveligere akvarieopplevelse både for fiskene og for akvaristen.

Parasitter og bakterier som under gitte forutsetninger kan gjøre fiskene syke er veldig ofte til stede i vannmiljøet uten at det skader fiskene, men om fiskene blir stresset kan sykdom fort slå ut. Stress kan skyldes flytting fra et akvarium til et annet, for eksempel når du kjøper ny fisk, eller det kan skyldes at vannkvaliteten plutselig eller gradvis har blitt feil for fiskene. Dersom vannkvaliteten blir veldig dårlig, med opphopning av giftige kjemiske forbindelser, kan vannet i seg selv gjøre fiskene alvorlig syke.

Det er imidlertid langt vanligere at feil vannverdier svekker fisken slik at de ikke har godt nok immunforsvar til å motstå angrep fra ellers ufarlige organismer.

Hold kontroll på vannkvaliteten

Vannkvaliteten bør testes regelmessig. Det er faktisk en billig livsforsikring for fiskene og sikrer at du får mye mer glede og færre sorger som akvarist. Spesielt kan det være kritisk for nye fisker å bli satt i et akvarium hvor vannkvaliteten avviker mye fra det ideelle.

Du kan teste verdiene selv med testsett som du får kjøpt for en forholdsvis billig penge, eller du kan be om hjelp i din Buddybutikk. Vi hjelper gjerne, både med testing og med råd om vannkvalitet. Det finnes ulike kjemiske testsett, men de mest populære bruker flytende indikatorløsninger som dryppes i en liten vannprøve. Fargeutslaget du da får forteller hva vannverdiene er.

I de fleste akvarier er det særlig tre vannverdier det er spesielt viktig å kunne teste. Disse er pH, GH og nitrit.

Surhetsgrad – pH

I vannkjemi snakkes det ofte om surt og basisk vann. Litt enkelt kan man si at det er et mål på balansen av kalkforbindelser og syre i vannet. Dersom disse er helt i balanse sier vi at vannet er nøytralt og det har en pH på 7,0. Dersom verdiene er lavere enn 7 snakker vi om surt vann, mens høyere verdier forteller at vannet er basisk.

Hva som er optimalt for fiskene varierer fra art til art, men de fleste arter av tropiske ferskvannsfisker som er vanlige å holde i vanlige selskapsakvarier vil gjerne ha vann som er svak surt til nøytralt. På måleskalaen snakker vi da om et sted mellom 6,5 og 7,0. Vær imidlertid oppmerksom på at det finnes fiskearter som har krav som avviker sterkt fra dette, og som vil ha både surere eller mer basisk vann. Det er viktig at du ikke setter sammen fisker som har helt forskjellige krav til vannkvalitet i et og samme akvarium.

Sjekk med faglitteraturen eller snakk med oss hos Buddy.

Hva gjør du om når pH er for lav eller for høy?

For surt vann kan effektiv rettes opp med tilførsel av en basisk buffer. Dersom problemet stadig vender tilbake bør man vurdere andre virkemidler, så som tilførsel av kalkholdig materiale i bunnlaget eller i filteret. Vær forsiktig! En overdosering av buffere kan lett gi det motsatte problemet – at pH blir for høy!

For basisk vann kan rettes noe med tilførsel av en sur buffer. Dersom pH er meget høy er dette ofte ikke tilstrekkelig. Finn årsaken til den høye pH-verdien. Er det f.eks. kalk i bunnlaget eller i annet innredningsmateriale?

Totalhardhet – GH

Vannet blir hardt fordi det inneholder mye kalkforbindelser (karbonater og bikarbonater) eller jordalkalimetaller (salter av kalsium og magnesium). I første tilfelle snakker vi om KH (karbonathardhet) og i det andre om GH (totalhardhet). Begge angis i °dH.

Dersom du er en avansert akvarist som tilfører karbondioksid som gjødsel til plantene vil KH være viktig å følge med på, men for fiskenes sunnhet, som er temaet i denne artikkelen, er totalhardheten (GH) både enklere og mer praktisk å forholde seg til.

I akvarielitteraturen, som oftest er oversatt fra andre språk, er det vanligvis for hardt vann som omtales som et problem, men det skyldes at de fleste andre land i Europa er vant til ekstremt hardt vann. Noen steder kan GH ligge på 20-30 °dH – noe vi nesten aldri finner i Norge.

De fleste steder i Norge er vannet fra kommunale vannverk ekstremt bløtt, noen ganger med en nesten ikke målbar hardhet, tett opp til null. I et vanlig selskapsakvarium passer det vanligvis med en GH på 3-5 °dH – en verdi som de fleste vanlige fisker (og planter) kan trives med. Dersom vannet blir for bløtt er fiskene mer utsatt for sykdom, og det er spesielt farlig å gå fra et hardere vann til et mye bløtere vann.

Vi må derfor justere opp hardheten i de fleste akvarier, og kontrollere at den er riktig ved å foreta en GH-test.

Nitrit – NO2

Nitrit er et giftig stoff som oppstår når organiske stoffer (døde dyr og planter, ekskrementer, fôr-rester etc.) brytes ned av bakterier. Når alt fungerer som det skal i akvariet, vil nitritten brytes videre ned til andre, ufarlige, eller i alle fall langt mindre farlige forbindelser.

I noen tilfeller kan imidlertid nitrit hope seg opp i slike mengder at fiskene tar skade eller til og med dør. Det kan f.eks. skje når:

  • akvariet er nystartet
  • det er for mange fisk i akvariet
  • det fôres for mye
  • døde planter eller dyr råtner i akvariet
  • filtreringen er utilstrekkelig
  • det nylig er brukt medisiner i akvariet
  • renholdet overdrives

Dersom det er fare for at noen av de ovennevnte situasjonene kan oppstå, er det derfor særlig viktig å sjekke nitrit-innholdet i vannet regelmessig. I helt nystartede akvarier kan det også være lurt å sjekke ammonium-konsentrasjonen i vannet før de første fiskene settes inn.

Det bør aldri settes noen som helst fisker i nystartede akvarier uten at nitrit-innholdet først har blitt kontrollert. Ideelt sett skal vannet være tilnærmet helt fritt for nitrit – med en konsentrasjon på 0,0-0,1 mg/liter. Et noe høyere innhold (0,2-0,5 mg/l) utgjør ingen akutt fare, men det er et tegn på at noe er galt med akvariet. Stiger konsentrasjonen over 0,5 mg/l har fiskene det ikke bra og vil ofte bli syke. Grensen for dødelig dose ligger for mange fisk ved 2,0-3,0 mg/l, men de fleste lider alvorlig lenge før konsentrasjonen blir så høy.

Hva gjør man når det er for mye nitrit i vannet?

Først av alt; stopp øyeblikkelig fôring, og sett ingen nye fisker i akvariet! Søk så etter årsaken og rett opp problemet så langt det er mulig. Dersom akvariet er nystartet, må man bare vente til forholdene har stabilisert seg. I ekstreme forhold, hvor fiskene er i ferd med å dø, kan det foretas gjentatte vannskifter av inntil 50% av vannet pr. dag (husk å justere pH og GH til riktige verdier). Gjør derimot ikke rent i akvariet, med mindre årsaken til problemet er fôr, planter eller døde dyr ligger og råtner. Et godt biologisk filter og kraftig plantevekst er på sikt den beste hjelpen.